Eğitim - Öğretim Yönergesi

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

 

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1. Bu yönerge Gazi Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince Fakülte öğrencilerine uygulanır.

Madde 2. Bu yönerge kapsamında bulunmayan konular için "Gazi Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

KAYIT YENİLEME

Madde 3. Öğrenciler Akademik Takvimde belirlenen süre içerisinde harç ödeyerek, kayıtlarını yenilerler. Mazeretli öğrenciler ise Fakülte Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği süre içerisinde kayıtlarını yenilerler.

KAYITLAR

Madde 4. Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıt formunu doldurmazlar. Birinci sınıftaki tüm derslere kayıtları yapılır.

DANIŞMANLIK İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Madde 5. a) Danışman öğretim elemanlarının listesi öğrencilere kayıt yenileme süresinden önce duyurulur.

b) Her öğrenci danışmanından temin edeceği kayıt yenileme formunu doldurup, imzaladıktan sonra tekrar danışmanına teslim eder. 3 nüsha doldurulan formun bir nüshası öğrenci tarafından mezuniyete kadar saklanır.

c) Kayıt yenileme formları danışman öğretim elemanının rehberliğinde doldurulur.

BAŞARI NOTU

Madde 6. a) Yarıyıl /yılbaşında bölüm başkanının teklifi üzerine dönem içi değerlendirme faaliyetlerinin hangi sınav türlerini kapsadığı ve bunların ağırlıkları Fakülte Kururlunca belirlenir.

b) Yarıyıl / yıl içi, final ve bütünleme sınavlarının katkı paylarının hesaplanmasında elde edilen rakamlar, en fazla bir ondalıklı olarak dikkate alınır. Bunların toplamı sonucu elde edilen başarı notu kesirli olamaz., en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Not : 14.10.2005 tarih ve 05 sayılı üniversite senatosunda Üniversite Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Başarı Notu ile ilgili maddesinde değişiklik yapılmıştır.

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Amaç ve Kapsam

Madde 7. Öğretmenlik uygulamasının amacı: Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla ilgili bilgi, beceri, tutum, tavır ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim - öğretim ortamı içinde ilgili resmi ve özel orta öğretim okullarında geliştirmelerini sağlamaktır.

Madde 8. Öğretmen adaylarının uygulama çalışmalarının planlaması yürütülmesi ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Öğretmen adaylarının uygulama çalışma programı, uygulama yapılan okulun ders dağıtım programı ile öğretmen adayının fakültedeki ders programına uygun olarak hazırlanır ve yürütülür.

b) Öğretmen adayları uygulama için gittikleri okulların ve bu okullarda görevli öğretmenlerin uygulamakla yükümlü oldukları yasa, yönetmelik ve yönergeler ile okul yönetiminin koyduğu kurallara uymak zorundadırlar.

Madde 9. Öğrenciler öğretmenlik uygulamasının, ilgili bölüm başkanının belirleyeceği orta öğretim kurumlarında yapar.

Madde 10. Öğretmen adayları çalışmaları; bu yönergede belirtilen ilke ve kurallara, uygulama okulunca hazırlanacak uygulama programına, okul müdürü ve öğretmenlerin direktiflerine göre yürütmek ve başarmak zorundadırlar.

Madde 11. Öğretmenlik uygulaması öğretim yılının I. ve/veya II. Yarıyılında yapılır. Mazereti nedeniyle öğretmenlik uygulamasını zamanında yapamayan öğrenci, bölüm başkanının teklifi ve fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile uygulamasını bilahare yapabilir.

Madde 12. Öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlarının teklifi üzerine Dekanlıkça Rektörlük kanalıyla Valiliğe bir yazı yazılarak öğrencilerin uygulama yapabilecekleri okulların listesi ile uygulamaya izin verildiğini belirten Valilik onayı istenir. Bölüm başkanları uygulamayı yönetecek öğretim elemanlarını (bir öğretim elemanına ortalama 10 -12 öğrenci düşecek şekilde) belirler. Öğrencilerin uygulama yapacağı sınıflar ilgili bölüm başkanının listede yer alan okulların müdürleri ile görüşmesi neticesinde belirlenir. Uygulama okullarının adları, öğrenci grupları ve sorumlu öğretim elemanları ile uygulama tarihlerini gösteren listeler hazırlanarak bölüm başkanlarınca onaylanır ve Dekanlığa gönderilir. Yönetim Kurulunca karara bağlanan listeler öğrencilere duyurulur.

Madde 13. Uygulamanın ilk haftasında sorumlu öğretim elemanları tarafından öğretmen adayları ile toplantı yapılarak, uygulama çalışmaları ile ilgili ön hazırlıklar belirlenir. Öğretmen adayı, uygulama okulundaki branş öğretmenlerinin derslerini, belli bir programa göre izler ve yeterli sayıda örnek ders verir.  Her hafta uygulama dersi bitiminde, uygulama öğretim elemanı başkanlığında öğrencilerle kritik ve değerlendirme yapılır. Dönem ortasında ve sonunda birer toplantı yapılarak uygulamanın durum değerlendirmesi yapılır. Her öğrenci uygulama çalışmasının deneyimini yarıyıl sonunda rapor halinde hazırlayarak ilgili öğretim elemanına değerlendirilmek üzere teslim eder.

Madde 14. Öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasının başarı notu: Uygulamaya ön hazırlık ve uygulama okulundaki çalışmalarını (dersi yürütme, rehberlik, yönetim sorumlulukları vb.) ve dönem sonuna verecekleri raporun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Uygulama okulundaki çalışmaların değerlendirilmesi: uygulama öğretim elemanına verilmiş olan "Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu" ile sorumlu öğretim elemanınca her öğretmen adayı için ayrı ayrı doldurularak yapılır. Formun dolduruluşu gizli yapılır ve öğretmen adaylarına bildirilmez. Notlar 100 üzerinden verilir. Başarı notunun değerlendirilmesinde ders öğretmeninin görüşü dikkate alınır.

Madde 15. Öğretmen adayı uygulama süresince sorumlu olduğu saatler içinde uygulama okulunda bulunur. Öğretmen adayı uygulama süresince öğretmen adayına yakışır bir kıyafet giyer bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatlarına uyar . Öğretmen adayı uygulama süresince, öğrenci ve öğretmene yakışmayacak davranışlardan kaçınır. Uygulama süresince meydana gelen disiplin olayları vakit geçirilmeden sorumlu öğretim elemanınca, Dekanlığa iletilmek üzere ilgili bölüm başkanlığına bildirilir.

STAJ

Madde 16. Kendi eğitim programlarında zorunlu olarak yer alan stajın amacı: Kamu ve özel sektördeki iş alanlarını sağlamak, eğitim ve öğretim yoluyla kazandıkları bilgi ve becerileri bu alanlarda uygulayarak güçlendirme, yönlendirme ve doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirmektir.

Madde 17. Staj yerinin ve süresinin tespiti: Staj yerleri, programla ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel işletmeler veya kurumlardır. Staj yerleri, ilgili Dekan Yardımcısının Başkanlığında ilgili Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan komisyon tarafından tespit edilir ve Dekanlık onayıyla yürürlüğe girer. Öğrencilerin kendi buldukları staj yerlerinin değerlendirilmesi ilgili bölüm başkanlığınca yapılır. Genel kural olarak her programa ait stajlar, yaz ayları ile eğitim ve öğretime ara verilen sürelerde yapılır. Özelliği olan stajlar bölümün uygun görmesi halinde, yer, zaman ve süre tespiti yapılabilir. Staj süresi asgari 45 iş günü (veya 360 saat) dür. Zorunlu nedenlerle ara verilen stajın geri kalan süresi, Bölüm Başkanlığının onayı ile daha sonra tamamlattırılır.  Özel durumlar Bölüm Başkanının uygun görmesi halinde değişik veya aynı işyerinde 25 iş gününden az olmamak kaydıyla iki ayrı dönemde staj yapılabilir. Programların eğitim ve öğretimlerinin özelliklerine göre, stajın zamanı ile staj süresinin uzatılmasına, Fakülte Kurulu karar verir.

Madde 18. Staj değerlendirilmesi: Stajını tamamlayan öğrenci, stajının bitiminde en geç bir hafta içinde staj uygulamasına ait staj değerlendirme raporunu da içeren bir bilgi formunu doldurur. Bu form ve iş yerinden gelen "Staj Tamamlama Belgesi" ile varsa ekleri, değerlendirilmek üzere Dekanlığa verilir. Değerlendirme; Başarılı-Başarısız yapılır. Stajyerler iş yerinde gösterecekleri her türlü davranıştan ve sonucundan sorumludur. Staj değerlendirilmesinde; stajyerin devamsızlığı, iş yeri ve öğrenci disiplin kurallarına aykırı hareketi gibi hallerde Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

Madde 19. Staj Denetlemesi: Stajyerin iş yerindeki çalışmalarının denetim ve denetim usulleri, işin mahiyetine uygun olarak Dekanlıkça tespit edilir.

Madde 20. Staj Yeri Sorumlusu Öğretim Elemanının görev ve yetkileri kurumlar arasında yapılacak görüşmelerde belirlenerek tercihen bir protokole bağlanır.

Madde 21. Öğretmenlik Uygulaması ve stajdan başarısızlık halinde bu öğretim faaliyetlerinin tekrar edilmesi ve sonuçtaki sınav hakları dersler için belirlenen tekrar ve sınav haklarıyla aynıdır.

Madde 22. Bu yönergede belirtilmemiş hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Geçici Madde 1. Gazi Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 28. Maddesinde belirtilen başarı notu ve katkı puanı ile ilgili hükümler, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren fakülteye yeni kayıt olacak öğrencilere uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 23. Bu yönerge Gazi Üniversitesi Senatosunun onayını müteakip, 1993-1994 öğretim yılı başından itibaren uygulanır.

YÜRÜTME

Madde 24. Bu yönerge hükümlerini Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.